Regulamin / Polityka prywatności


Aplikacja mobilna

Regulamin programu lojalnościowego


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej "Leopardus" przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android i iOS (zwanej dalej: "Aplikacją") i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady udostępniania przez Użytkowników ich danych osobowych.
 • Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  • APLIKACJA - aplikacja mobilna "Leopardus" przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android i iOS, która umożliwia w szczególności:
   • prosty i szybki podgląd katalogu produktów promocyjnych oferowanych do sprzedaży w sklepach stacjonarnych Leopardus,
   • zlokalizowanie przez Użytkownika najbliższego sklepu stacjonarnego Leopardus,
   • otrzymywanie przez Użytkownika informacji o prowadzonych przez Operatora promocjach i akcjach marketingowych,
   • udział Użytkownika w organizowanym przez Operatora programach lojalnościowych, a w tym realizowanie kuponów promocyjnych,
  • OPERATOR, ADMINISTRATOR DANYCH - ESKULAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Krakowska 311, 32-080 Zabierzów, KRS: 0000551265, REGON: 361162792, NIP: 5130240455. Adres e-mail:leon@leopardus.pl
  • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, która za pomocą zainstalowanej na swym urządzeniu mobilnym Aplikacji korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności
  • USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, USŁUGA ELEKTRONICZNA - bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta, udostępnieniu Użytkownikom możliwości realizacji kuponów rabatowych, dostarczaniu Użytkownikom Newslettera, Udostępnieniu Użytkownikom możliwości skorzystania z Lokalizatora bądź udziału w Programie Lojalnościowym.
  • REJESTRACJA - utworzenie w Aplikacji Konta Klienta. Celem Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Operatora automatycznej wiadomości elektronicznej informującej o konieczności aktywacji Konta przez Użytkownika.
  • KOD RABATOWY - określony przez Operatora ciąg znaków, uprawniający do przyznania zniżki w Punkcie Stacjonarnym w związku z udziałem Użytkownika w Programie Lojalnościowym.
  • DANE OSOBOWE - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą")
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE,
  • KONTO KLIENTA - funkcjonalność Aplikacji, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach, uczestnictwie w Programie Lojalnościowym oraz o innych działaniach w ramach Aplikacji.
  • NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź w ramach funkcjonalności Aplikacji, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści zawierających informacje o nowościach i promocjach w Punktach Stacjonarnych,
  • REZERWACJA - oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Aplikacji, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą poza Aplikacją w wybranym Punkcie Stacjonarnym,
  • LOKALIZATOR - funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca Użytkownikowi odnalezienia najbliższego Punktu Stacjonarnego
  • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - funkcjonalność Aplikacji polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zdobywania punktów w Aplikacji za zakupy dokonywane w Punktach Stacjonarnych i otrzymywania w zamian za uzyskane punkty zniżek w postaci kuponu rabatowego bądź nagród rzeczowych
  • PRODUKT - będący w ofercie sprzedaży Punktów Stacjonarnych towar handlowy, dostępny w Aplikacji, będący przedmiotem Rezerwacji, który może być przedmiotem ewentualnej umowy sprzedaży zawieranej między Użytkownikiem a Operatorem w Punkcie Stacjonarnym,
  • PUNKT STACJONARNY - jeden z fizycznych lokali Operatora (oznaczonych logo Leopardus), dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym prowadzona jest sprzedaż Produktów
  • KODEKS CYWILNY - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)
  • PRAWO AUTORSKIE - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231)
  • KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Korespondencję elektroniczną dotyczącą działania Aplikacji należy kierować na adres leon@leopardus.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: ESKULAP Sp. z o.o. Sp.k. ul. Krakowska 311, 32-080 Zabierzów.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI LEOPARDUS

 • Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji (Konto Klienta).
 • Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Informacje o towarach, ogłoszenia oraz cenniki zamieszczone w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy sprzedaży określonego produktu widocznego w Aplikacji niezbędny jest każdorazowo kontakt ze sprzedawcą bez użycia Aplikacji. Aplikacja nie umożliwia dokonania zakupu produktów za jej pośrednictwem, a jedynie sprawdzenie dostępności konkretnego produktu oraz dokonanie rezerwacji umożliwiającej zakup produktu w wybranym punkcie sprzedaży.
 • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: Android 5.0 , iOS 12.0 lub nowsze wersje wspomnianych systemów
 • Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach Aplikacji.
 • Operator zastrzega, iż stosownie do art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI. KONTO KLIENTA

 • Aplikacja jest dostępna do pobrania w AppStore i Sklep Play
 • Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz utworzenie Konta.
 • Utworzenie Konta Klienta za pomocą Aplikacji możliwe jest po wykonaniu następujących czynności przez Użytkownika:
  • wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego po otworzeniu Aplikacji,
  • kliknięciu pola "Rejestracja" oraz
  • potwierdzenia chęci utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej
 • Po dokonaniu przez Użytkownika powyższych czynności zawierana jest umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 • Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta Klienta w razie ich zmiany.
 • Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia mobilnego zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.
 • Odinstalowanie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta Klienta - w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny Przejść do panelu Profil ? ustawienia ? profil użytkownika ? usuń konto.
 • Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Klienta, gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Operatora z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Aplikacji.
 • Zawieszenie Konta Klienta może nastąpić na czas określony wskazany Operatora lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji. W czasie zawieszenia Konta Klienta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Operatora. Operator odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 • Operator w przypadku zawieszenia Konta Klienta trwającego dłużej niż 30 dni i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Aplikacji z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

USŁUGI DOSTĘPNE W APLIKACJI LEOPARDUS

 • Operator udostępnia Użytkownikowi w ramach Aplikacji następujące usługi: Konto Klienta oraz Newsletter. Dodatkowo w ramach aktywnego Konta Klienta w Aplikacji Użytkownik może korzystać z następujących funkcjonalności Konta:
  • Wyszukiwanie Punktów Stacjonarnych na interaktywnej mapie,
  • Realizacja kuponów promocyjnych,
  • Zbieranie punktów w ramach Programu Lojalnościowego,
  • Historię dokonanych Rezerwacji, zebranych punktów w Programie Lojalnościowym oraz pozostałych aktywności Użytkownika w Aplikacji,
  • Dostęp do kalendarza promocji organizowanych przez Operatora.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony dla wszystkich Użytkowników Aplikacji. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce widocznej w Aplikacji adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Subskrybuj".
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Aplikacji lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: leon@leopardus.pl.

PRZEGLĄDANIE KATALOGU KUPONÓW PROMOCYJNYCH ORAZ ICH WYBÓR

 • Realizacja wybranego kuponu jest możliwa poprzez wybór kuponu z zakładki "kupony" i naciśnięcie przycisku " ODBIERZ"
 • Realizacja kuponu jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą okazania kuponu sprzedawcy w sklepie stacjonarnym. Niewykorzystany przez Użytkownika Kupon samoistnie wygasa po upływie okresu wskazanego w aplikacji.
 • Realizacja kuponu nie powoduje po stronie Użytkownika żadnych zobowiązań. Realizacja kuponu, prowadzi jedynie do możliwości zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu w wybranym Punkcie Stacjonarnym w terminie wybranym przez Klienta za cenę uwzględniającą promocję. Umowa sprzedaży jest zawierana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym już poza Aplikacją.
 • Nieskorzystanie przez Klienta z realizowanego kuponu w okresie wskazanym w aplikacji liczonym od chwili jego odebrania, powoduje automatyczne wygaśnięcie kupnu.

USŁUGA LOKALIZATOR

 • Usługa Elektroniczna Lokalizator pozwala na zlokalizowanie przez Użytkownika najbliższego Punktu Stacjonarnego.
 • Do prawidłowego działania usługi Lokalizator niezbędne jest umożłiwienie przez Użytkownika dostępu Aplikacji do lokalizacji urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 • Użytkownik zdobywa punkty zapisywane w ramach jego Konta Klienta w Aplikacji poprzez zakup określonych Produktów objętych Programem Lojalnościowym w Punktach Stacjonarnych. Aby otrzymać punkty z tytułu zawartej umowy sprzedaży, zakup Produktu musi zostać zarejestrowany w Aplikacji, co odbywa się w drodze bezpośredniego okazania Aplikacji Sprzedawcy celem zeskanowania indywidualnego kodu kreskowego przypisanego do Konta Klienta. Punkty zostają dodane do Konta Klienta w czasie ok. 2hpo dokonanym zakupie.
 • Wysokość przyznanych punktów widoczna jest na stronie głównej Aplikacji - na pulpicie. Zebrane punkty mogą podlegać wymianie na jedno- lub wielorazowe kupony rabatowe obniżające cenę Produktu albo nagrody rzeczowe w postaci Produktów, jeżeli pozwala na to saldo punktów Użytkownika.
 • Szczegółowe informacje odnośnie wymiany punktów, rodzaju nagród oraz kuponów rabatowych, a także Produktach objętych Programem Lojalnościowym znajdują się w Regulaminach Promocji
 • Saldo Użytkownika zostaje automatycznie pomniejszone o liczbę punktów potrzebną do wymiany na określony kupon rabatowy lub nagrodę rzeczową.
 • Na każdym kuponie rabatowym widoczne są informacje dotyczące rodzaju udzielanego rabatu (w szczególności rabat procentowy lub kwotowy), wysokości rabatu oraz terminu ważności kuponu
 • W celu realizacji wybranego kupon rabatowego, zakładając posiadanie wymaganej liczby punktów, należy kupon pobrać poprzez przejście do wybranego kuponu i naciśnięcie pola "realizuj"
 • Pobrany kupon rabatowy widoczny jest następnie w zakładce "Moje kupony" wraz ze wskazanym czasem, do którego kupon można zrealizować.
 • Realizacja kuponu odbywa się w Punkcie Stacjonarnym w drodze bezpośredniego okazania kuponu Sprzedawcy przed wystawieniem dokumentu sprzedaży. Po naliczeniu rabatu wykorzystany kupon rabatowy staje się automatycznie nieaktywny w Aplikacji.
 • Wymiana punktów na nagrodę rzeczową jest możliwa w trakcie zakupów w Punkcie Stacjonarnym poprzez bezpośrednie okazanie Aplikacji Sprzedawcy wraz z realizowanym kuponem
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany punktów ani kuponów rabatowych na gotówkę.
 • Kupony rabatowe mogą być stosowane w przypadku cen detalicznych Produktów. Kupony nie łączą się z wyprzedażami, promocjami, innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami w Punktach Stacjonarnych.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI

 • Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik może złożyć w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: ? leon@leopardus.pl ) lub poprzez przejście do panelu Profil ? ustawienia ? "masz uwagi? Napisz!"
 • Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji Operator zaleca podanie w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • żądania Użytkownika w związku ze składaną reklamacją; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
 • Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i jako takie nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Operator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 • Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Operatorem.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • Przykładowy wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Oświadczenia do Operatora można kierować na adresy kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników niebędących konsumentami.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 • Operator nie ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 • Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Aplikacji, a w przypadku ich braku - do kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
 • Operator ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

PRZERWY TECHNICZNE

 • Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Operatora możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Operator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 • Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Operator podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 • Operator obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Operatora. Operator obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 • Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Operatora.

PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 • Wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 • Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 • Użytkownik korzystający z Aplikacji nie nabywa żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie - na warunkach wskazanych w Regulaminie - nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
 • W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
 • Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania.
 • Znaki towarowe Operatora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. korzystanie z Aplikacji) zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

ZAŁĄCZNIKI